Kuypers van Kouteren

Privacy statement

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Kuypers van Kouteren kommunikatie-adviesburo B.V. (verder: Kuypers van Kouteren) , gevestigd aan de Brandstraat 17, 5741 GH te Beek en Donk.

Inleiding 
Kuypers van Kouteren neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met privacy@kvank.com.

Wie is Kuypers van Kouteren kommunikatie-adviesburo B.V.? 
Kuypers van Kouteren is als bureau actief op het gebied van onderzoek en advies over marketing  en communicatie, positioneren en conceptontwikkeling. Kuypers van Kouteren presenteert zich via de website www.kvank.com en diverse social media. Kuypers van Kouteren is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de bovengenoemde (social) media de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kuypers van Kouteren uw gegevens?
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Kuypers van Kouteren persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kuypers van Kouteren voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Kuypers van Kouteren heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt. Dit kan zijn in het kader van het verlenen van een opdracht, new-business gesprekken, telefonische contacten, sociale netwerk-contacten of informatie-aanvragen per email of telefonisch.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig (laten) wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Kuypers van Kouteren over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Kuypers van Kouteren . U kunt verzoeken dat Kuypers van Kouteren uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kuypers van Kouteren te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kuypers van Kouteren of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Kuypers van Kouteren te verkrijgen. Kuypers van Kouteren zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kuypers van Kouteren daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kuypers van Kouteren

Een verzoek kan verstuurd worden naar Kuypers van Kouteren via privacy@kvank.com. Kuypers van Kouteren zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat een dergelijk verzoek is ontvangen. Indien Kuypers van Kouteren uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Kuypers van Kouteren

Het kan zijn dat Kuypers van Kouteren verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Binnen ons huidige beleid vindt er geen doorgifte plaats van uw persoonsgegevens naar landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht dit in de toekomst om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen noodzakelijk zijn, dan zullen we je daarover informeren, dit privacy statement aanpassen en passende maatregelen nemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kuypers van Kouteren die?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Kuypers van Kouteren worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen.

De cookies die via de website van Kuypers van Kouteren worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kuypers van Kouteren gebruikt functionele cookies voor een betere ervaring bij het gebruik van de website en cookies voor analysedoeleinden van uw websitegebruik via Google Analytics. Tevens zijn knoppen opgenomen die linken naar sociale netwerken als Facebook en Twitter.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kuypers van Kouteren uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@kvank.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Kuypers van Kouteren uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@kvank.com
Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

BIJLAGE 1

Geregistreerde data per doelgroep van
Kuypers van Kouteren kommunikatie-adviesburo

   
         

 

 

 

 

 

 

 

DOELGROEP

GEREGISTREERDE DATA

DOEL

JURIDISCHE GRONDSLAG

BEWAARTERMIJN

 

         

 

Klanten / Opdrachtgevers

Bedrijfsnaam

Afstemming over werkzaamheden, facturering, informatieverstrekking over relevante zaken

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als noodzakelijk voor dit doel

 

 

Adresgegevens (bezoek- en postadres)

 

 

Postcode + Plaats

   

 

 

Emailadres(sen)

   

 

 

(mobiele) tel.nummers

   

 

 

KvK-nummer

   

 

 

BTW-nummer

   

 

 

IBAN-rekeningnummer

   

 

         

 

Potentiële klanten / opdrachtgevers

Bedrijfsnaam

Werving opdrachtgevers via persoonlijke contacten, telefonisch, per brief of per email

Gerechtvaardigd belang

Zolang als noodzakelijk voor dit doel

 

 

Adresgegevens (bezoek- en postadres)

 

 

Postcode + Plaats

   

 

 

Emailadressen

   

 

 

(mobiele) tel.nummers

   

 

 

Namen contactpersonen

   

 

 

Tel.nr’s contactpersonen

   

 

         

 

Leveranciers

Bedrijfsnaam

Afstemming over werkzaamheden, facturering, informatieverstrekking over relevante zaken

Uitvoering van de overeenkomst

Zolang als noodzakelijk voor dit doel

 

 

Adresgegevens (bezoek- en postadres)

 

 

 

Postcode + Plaats

   

 

 

Emailadres(sen)

   

 

 

(mobiele) tel.nummers

   

 

 

KvK-nummer

   

 

 

BTW-nummer

   

 

 

IBAN-rekeningnummer